Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky alebo osoba oprávnená vydávať lieky v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach pre účely zasielania marketingových informácii v zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ osoba, ktorá nie je osobou oprávnenou predpisovať lieky a osobou oprávnenou vydávať lieky vstúpi na tieto webové stránky určené odborníkom, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho vyplývajúce riziká (napr. neindikované použitie lieku a pod.).

SÚHLAS So ZASIELAnÍm MARKETINGOVÝCH INFORMÁCIÍ

Prihlásením sa k odberu marketingových informácií vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ Vaša Lekáreň, družstvo, so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 46 488 821 (ďalej len prevádzkovateľ) Vás informoval o marketingových ponukách, nových produktoch, službách prevádzkovateľa a tretích strán.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, e-mail, číslo komory,

na právnom základe upravenom v  Čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobné údaje budú poskytované príjemcom a tretím stranám: Slovenskej lekárnickej komore, Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov, farmaceutickým spoločnostiam, spracovateľom poštových zásielok, spracovateľom emailových správ. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak nepožiadate o predĺženie, tak súhlas zanikne do 10 rokov odo dňa jeho poskytnutia.

SÚHLAS S EVIDENCIOU V DATABÁZE

Súhlasom s evidenciou v databáze dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Vaša Lekáreň, družstvo, so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 46 488 821  osobné údaje a to v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, e-mail, číslo komory,

za účelom vedenia evidencie zdravotníckych pracovníkov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby na právnom základe upravenom v  Čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak nepožiadate o predĺženie, tak súhlas zanikne do 10 rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: macejko.marek@vasalek.sk.

Zároveň beriete na vedomie, že ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom,

  • právo na ich opravu,

  • právo na výmaz,

  • právo na obmedzenie spracúvania,

  • právo namietať proti spracúvaniu,

  • právo na obmedzenie spracovania údajov,

  • právo na prenositeľnosť,

  • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať taktiež nasledujúcimi spôsobmi:

na e-mailovej adresy: info@vasalek.sk

poštou na adrese prevádzkovateľa: Vaša Lekáreň, družstvo, Hornočermánska 4, 949 01 Nitra